Privacy beleid

Atelier Tizzer, Heuvelseweg 4, 5528AE Hoogeloon, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Atelier Tizzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
  dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
  dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
  overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
  een minderjarige, neem dan contact met ons op via Ateliertizzer@gmail.com, dan verwijderen
  wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Atelier Tizzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Atelier Tizzer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
  het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Atelier Tizzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming:
  Atelier Tizzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
  die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier Tizzer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Atelier Tizzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia               > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
Adres                        > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
Delen van persoonsgegevens met derden:
Atelier Tizzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Atelier Tizzer gebruikt alleen statische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. De cookies gebruiken wij voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Atelier Tizzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Atelier Tizzer.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Atelier Tizzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Atelier Tizzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
Ateliertizzer@gmail.com.